Vi följer grundläggande principer för insamling som FRII rekommenderar

Org: 802517-8735

  • school for hope
  • school for hope

KONTAKT >

Mikael Roos
T: +46799796304

E: MR.MikaelRoos@Gmail.com

Kim Lagerström
T: +46764247198 
E: Lagerström.Kim@Gmail.com

Vad håller eleven frisk


 

Salutogena perspektivet – hälsans ursprung, försöka hitta och utveckla de faktorer som skapar hälsa. Utifrån det salutogena perspektivet utgår man inte från att hälsa är normaltillstånd, det finns orsaker och anledningar till varför människor mår som dom gör, både psykiskt och fysiskt. Salutogena faktorer finns i individen, i familjen, i det sociala nätverket, på organisationsnivå samt samhällsnivå. Detta perspektiv är viktigt eftersom School for hope främjar utbildning, utveckling för att öka individernas hälsa och i organisationen jobbar vi mycket utifrån de salutogena perspektiven.
 

School for hope´s grund mål till skolbarnen är att erbjuda:
- Tryggt nätverk
- Bra och stödjande kompisar
- Vuxna förebilder

I skolan erbjuds:
- Lyhörda och empatiska ledare
- Ledare som ger positiv återkoppling
- Tydliga regler och mål
- Variation i arbetssätt
- Möjlighet till utveckling
- Möjlighet till delaktighet och inflytande
- Bra stämning, sammanhållning och humor
- Öppen kommunikation
- Bra fysisk och psykisk skolmiljö
- Respekt och förtroende mellan eleverna
- Låg stressnivå

School for hope arbetar och agerar för
- Lagar och regler följs
- Ekonomiskt skyddsnät
- Barns rättigheter på alla nivåer
- En skola med hög kvalitet
- Positiv inställning till unga
- Trygghet och säkerhet

School for hope´s mål med eleverna är att utveckla
- sociala kompetens, empati och hjälpsamhet
- Positivt självförtroende och självkänsla
- Framgång i skolan och andra sammanhang/ självförverkligas
- Trivsel och funktion i skolan och samhälle
- Intelligens och kreativitet
- Aktivitet och energi
- Fysiskt aktiv och fysisk hälsa
- Intressen och hobbys
- Hopp och framtidstron
- Relationer till kamrater och vuxna
- Impulskontroll och temperament
- Förmåga att lösa konflikter utan våld
- Tron att man kan påverka sitt och andras liv positivt
- Kraft att stå emot grupptryck
- Hälsa och förståelse för hälsa

Skrivet av: Mikael Roos