Vi följer grundläggande principer för insamling som FRII rekommenderar

Org: 802517-8735

  • school for hope
  • school for hope

KONTAKT >

Mikael Roos
T: +46799796304

E: MR.MikaelRoos@Gmail.com

Kim Lagerström
T: +46764247198 
E: Lagerström.Kim@Gmail.com

Känsla av sammanhang

KASAM, Känsla av sammanhang - Begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet Begriplighet handlar om förståelse, man är medveten om sin omgivning och hur man själv fungerar och det finns ingen känsla av kaos. Hanterbarhet riktar sig till de verktyg och resurser man besitter för att kunna hantera sin omvärld, man behåller sin egna kontroll och litar på sin egna förmåga. När vi kan hantera våra liv ser vi oss själva inte som offer, utan som hjältar i våra egna liv. Meningsfullhet utgår ifrån sin betydelse och sin roll i något och uppstår när man är delaktig. Som också är det centrala, utifrån meningsfullhet skapar vi begriplighet och hanterbarhet. Vi utvecklar dagligen vårt KASAM och man kan påverka enormt mycket genom att tänka och föra inre dialoger med sig själv.

Salutogent hälsoarbete - Självkänsla och självförtroende är viktigt för de salutogena faktorerna

Att se saker från den ljusa sidan och med ett salutogent arbetssätt ser vi saker från den ljusa sidan, School for hope försöker alltid se det positiva i en situation. Skolan utgår från att jobba med människors hälsa utifrån ett salutogent perspektiv, vi fokuserar på det positiva hos individen och dess omgivning. Vi bygger upp och matar människor med optimism, självförtroende och humor som verktyg för att hantera livets utmaningar.

Det salutogena perspektivet är ett holistiskt arbetssätt, ett helhetsperspektiv där vi tittar på alla aspekter av hälsa och de faktorer som påverkar den. Problemet som uppstår när en person mår dåligt är att man har en tendens på fokuserar på det negativa, de negativa detaljerna får för mycket utrymme i livet. Med det holistiska arbetssättet fokuserar man inte på detaljerna, det är helheten som är viktig och School for hope jobbar med att öppna upp helheten för människor, lära sig uppskatta det vi har.

Självkänsla är individens dömande av sig själv, duger man, är jag tillräcklig?

Självförtroende är individens förtroende för sin egna förmåga att lyckas

För att utveckla människors självkänsla och självförtroende, så är det viktigt att individen upptäcker sina egna positiva sidor, School for hope utgår från att alla är bra på något och att alla kan lyckas och med rätt verktyg kommer individen utvecklas. Vid utvecklingsstadiet är det viktigt att uppmuntra med positiv feedback och all positiv utveckling ska uppmuntras. Om en elev beter sig kamratligt, så ska det försökas uppmärksammas och uppmuntras, i ord eller/och handling.

Coping är om förmågan att hantera motgångar, positiv coping handlar om att acceptera utmaningar på ett balanserat sätt, att inte förtränga eller älta dem. Eftersom vi utgår från ett holistiskt arbetssätt vill vi inte att motgångarna tar för mycket plats i våra liv.

- Samtala, reflektera och analysera elevens nuvarande coping förmåga för att presentera för- och nackdelar. - Positiva tillvägagångsätt för att bidra till positiv utveckling och eventuellt ändra levnadsvanor - Praktisera på att lära sig konfrontera svåra utmaningar, vid eventuella fobier så ska man utmana i måtta.
 

En annan viktig del i det salutogena hälsoarbetet är att få individen att ta ansvar för sitt egna liv. Det är inte ovanligt att människor med en pessimistisk syn skyller ifrån sig på andra, ibland på grund av att man ser sig själv som ett offer med vanmakt. En anledning att man skyller ifrån sig kan vara på grund av en utmanande uppväxt, det är därför viktigt att få individen att förstå att den bär ett ansvar och faktiskt har ett inflytande jämnt emot andra. För att träna detta rekommenderas det att man börjar med små ansvarsområden, lite frihet, ansvar och succesivt stegrar man upp detta.

Genom värderingsövningar tränar man upp empati, tolerans, respekt och kärlek för allas lika värde. När en människa slutat attackera sin omgivning och släppt ”offerkappan” så har man kommit långt i sitt egna hälsoarbete. Positiva känslor jämnt sin omvärld och samtidigt väcks positiva känslor till jaget. Värderingsövningar är en viktig salutogen faktor.

Humor, ett gott skratt förlänger livet som är en salutogen faktor som har en positiv effekt på hälsan.
- Skratt och leende sprider positiva känslor
- Humor och glädje skapar gemenskap
- Skratt och lycka ökar den sociala kommunikationsförmågan
- Humor ökar kreativitet och problemlösningsförmågan
- Skratt tar fram intellekt tänkande
- Trauman, sorg och depression bearbetas med hjälp av humor. Men det är viktigt att hålla skämt och humor på en balanserad nivå, inte på någon annan individs bekostnad.

 

Skrivet av: Mikael Roos